Contact Us

+ 86 571 8239 6300
info.hangzhou@wellingtoncollege.cn

2399 Xue Zhi Road, Xiaoshan District, Hangzhou, 311231

Contact Us

FOR ADMISSIONS

(+86-571) 8239 6366

admissions.wcih@wellingtoncollege.cn